Palackého 70/1, 301 00 Plzeň +420 733 653 583

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby od konzultací, přes sepis podání (žalob, opravných prostředků, apod.), po zastupování před soudy všech stupňů.

Trestní právo:

- obhajoba ve všech stadiích trestního řízení
- porady v trestněprávních věcech
- zastupování poškozených včetně uplatnění nároku na náhradu škody

Občanské právo:

- sepis kupních, darovacích, nájemních a dalších typů smluv, včetně jejich revizí
- dědické právo
- náhrada škody a bezdůvodného obohacení

Rodinné právo:

- výchova a výživa nezletilých dětí
- vypořádání společného jmění manželů (dohoda, žaloba na vypořádání soudem)
- rozvodové řízení (sporný, nesporný rozvod)

Obchodní právo:

- zakládání a likvidace obchodních společností
- změny na obchodních společnostech (převod obchodního podílu, změna sídla, změna jednatele apod.)
- směnečné právo

Vymáhání pohledávek:

- mimosoudní (vyhodnocení vymahatelnosti pohledávky, upomínání dlužníků)
- soudní (vymáhání pohledávek za ingerence příslušného soudu)
- výkon rozhodnutí, exekuce